بسته نقشه محلی Google در نتایج جستجو گم می شود (اکنون رفع شده است)

مثال ها. سعی کنید جستجو کنید [barber near me] و شما آن بسته محلی را دریافت نخواهید کرد. شما فقط ده لینک آبی استاندارد را بدون نقشه دریافت می کنید.

نمونه جستجوی Google 746x600

به نظر می رسد این یک باگ بوده و اکنون برطرف شده است.


منبع: https://searchengineland.com/google-local-map-pack-goes-missing-in-search-results-393693

چرا ما اهمیت می دهیم. بسته محلی حجم عظیمی از ترافیک را به سمت مشاغل محلی هدایت می کند. از بین رفتن آن، حتی برای مدت کوتاهی، می تواند زیان بزرگی برای آن مشاغل کوچک محلی باشد.

بسته محلی Google، نتایج نقشه، می بینید که Google اغلب در نتایج جستجو نمایش داده می شود، به نظر می رسد گم شده است. من فرض می‌کنم که این یک اشکال بود، اما هیچ‌کس نتوانست یک بسته محلی را برای نمایش در جستجوی Google برای مدت 20 دقیقه فعال کند.

به نظر می رسد این دستگاه در حدود ساعت 11:30 صبح به وقت شرقی کار خود را متوقف کرده است.

و اکنون حدود 20 دقیقه بعد بازگشته است، من اکنون بسته محلی را می بینم:

Barber Google Local 800x583