تغییر چیدمان تجمعی (CLS) ممکن است وزن بیشتری در Google Core Web Vitals افزایش دهد یا شاید نه…

گوگل وزن TTI را به تغییر چیدمان تجمعی (CLS) اختصاص خواهد داد که به CLS در مجموع 25 درصد از نمره عملکرد کلی را می دهد.

بنابراین اگر این تغییرات را در Lighthouse مشاهده کردید، فقط اینها را در نظر داشته باشید.

CWV مستقل از امتیازات Lighthouse هستند (ممکن است برخی از مؤلفه‌ها با هم همپوشانی داشته باشند، اما امتیاز Lighthouse جدا است).

– johnmu یک عامل رتبه بندی است و شما هم همینطور 🐀 (@JohnMu) 10 فوریه 2023

فانوس دریایی 10 در حال تغییر. فقط ابزار Lighthouse در حال تغییر است. امتیازاتی که در Google Search Console می بینید به طور خاص به احتمال زیاد در ارتباط با حذف TTI تغییر نمی کند. اکنون Lighthouse 10 وزن ها را به صورت زیر تعیین می کند:

  • کل زمان مسدود شدن 30%
  • تغییر چیدمان تجمعی 25%
  • بزرگترین رنگ پر محتوا 25%
  • شاخص سرعت 10%
  • اولین رنگ پر محتوا 10%

چرا ما اهمیت می دهیم. من از گوگل پرسیدم که آیا با این تغییر تغییراتی در رابطه با رتبه بندی ایجاد می شود اما بعید به نظر می رسد. شایان ذکر است که گوگل، به طور کلی توسعه وب، دیگر به TTI اهمیت نمی دهد، بلکه بیشتر به CLS اهمیت می دهد.

آنچه گوگل گفت گوگل در وبلاگ توسعه دهنده کروم خود پست کرد:

LCD، FID و CLS. در اینجا آستانه های بزرگ ترین رنگ پر محتوا، تاخیر ورودی اول و تغییر چیدمان تجمعی آمده است:

  • LCP: معیارهای بارگذاری کارایی. برای ارائه یک تجربه کاربری خوب، LCP باید در داخل رخ دهد 2.5 ثانیه زمانی که صفحه برای اولین بار بارگذاری می شود.
  • FID: معیارهای تعامل. برای ارائه یک تجربه کاربری خوب، صفحات باید FID کمتر از 100 میلی ثانیه.
  • CLS: معیارهای ثبات بصری. برای ارائه یک تجربه کاربری خوب، صفحات باید CLS کمتر از آن داشته باشند 0.1.

زیرمجموعه Web Vitals که برای همه صفحات وب اعمال می شود، باید توسط همه صاحبان سایت اندازه گیری شود و در تمام ابزارهای Google ظاهر می شود. هر یک از Core Web Vitals نمایانگر جنبه‌ای از تجربه کاربر است، قابل اندازه‌گیری در این زمینه است و تجربه دنیای واقعی یک نتیجه حیاتی کاربر محور را منعکس می‌کند.

جان مولر از گوگل تایید کرد که این تغییر بر رتبه بندی تاثیری ندارد، همانطور که در ابتدا گزارش دادیم:

TTI یک معیار Core Web Vitals نیست که در کنسول جستجو یا رتبه‌بندی استفاده می‌شود، اما در Lighthouse، ابزار توسعه‌دهنده Google استفاده شده است.

CWV مستقل از امتیازات Lighthouse هستند (ممکن است برخی از مؤلفه‌ها با هم همپوشانی داشته باشند، اما امتیاز Lighthouse جدا است).

– johnmu یک عامل رتبه بندی است و شما هم همینطور 🐀 (@JohnMu) 10 فوریه 2023
منبع: https://searchengineland.com/cumulative-layout-shift-cls-may-gain-more-weight-in-overall-google-core-web-vitals-or-maybe-not-393000

آیا برای رتبه بندی مهم است؟ از نظر فنی، این ممکن است تاثیر صفر بر رتبه بندی کلی در جستجوی گوگل داشته باشد. Core Web Vitals یک فاکتور حداقل رتبه بندی به طور کلی است Core Web Vitals فعلی شامل بزرگترین رنگ پر محتوا (LCP)، تاخیر ورودی اول (FID) و تغییر طرح تجمعی (CLS). TTI گنجانده نشده است.

Core Web Vitals چیست؟ این مجموعه ای از معیارهایی است که گوگل معرفی کرده است در سال 2020. گوگل آن را اینگونه تعریف می کند:

مجموعه فعلی Core Web Vitals بر سه جنبه از تجربه کاربر – بارگیری، تعامل و ثبات بصری – تمرکز دارد و شامل معیارهای زیر (و آستانه مربوط به آنها) است:

Google Core Web Vitals 1590577793 800x232

جان مولر از گوگل تایید کرد که این تغییر بر رتبه بندی تاثیری ندارد، همانطور که در ابتدا گزارش دادیم: